تقویم امتحانات پایان‌ ترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد


معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زمان برگزاری آزمون‌های نیم‌سال دوم دانشجویان دانشگاه را اعلام کرد.

آزمون‌های نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۲۱ مردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شوند.

بر اساس تقویم آزمون‌های این دانشگاه، آزمون‌های دانشکده پزشکی در روز‌های ۲۹ اردیبهشت تا ۲ شهریور ۱۴۰۰ و آزمون‌های دانشکده داروسازی در روز‌های ۱ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

همچنین آزمون‌های دانشکده پیراپزشکی در روز‌های ۱۶ خرداد تا ۲ تیر، دانشکده بهداشت و ایمنی در روز‌های ۲۲ خرداد تا ۹ تیر، مجتمع عالی سلامت ورامین در روز‌های ۲۹ خرداد تا ۱۵ تیر برگزار خواهند شد.

زمان برگزاری آزمون‌های دانشکده علوم تغذیه ۸ تیر تا ۲۹ تیر، دانشکده دندانپزشکی ۱۹ تیر تا ۲۰ مرداد، دانشکده علوم توانبخشی ۲ مرداد تا ۱۴ مرداد و دانشکده پرستاری و مامایی ۲ مرداد تا ۲۱ مرداد اعلام شده است.