خراسان جنوبی

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد خراسان جنوبي

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه: هادي زيني ملك آباد                             تعداد اعضای جهادی (همکاران): 3 نفر        تعداد اعضای دانشجویی: 15 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) كانون مفاخر ايران و استان    5 نفر                                                                    
ب) بچه هاي آسمان                  10 نفر                                                                                                                          

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) همايش هزاره سرايش شاهنامه
ب) نشست تخصصي نكوداشت استاد بشر خواجه نصير طوسي
ج) كارگاه نجوم با عنوان عظمت آفرينش
د) نكوداشت مقام استاد
ه) كوهپيمايي و نيايش
و) شب هاي شعر دانشجويي
ز) نمايش فيلم
ح) كارگاه مهارت هاي زندگي دانشجويي

3. تاریخ آغاز فعالیت: 91/12/9

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 2223006 ـ 2221020                     شماره نمابر: 2222629- 0561
پست الکترونیک:
sec.khj@acecr.ac.ir
نشانی پایگاه الکترونیکی:
jdsemnan.ac.ir
نشانی:
بيرجند ـپرديس دانشگاه بيرجندتساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ـ سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي