امتیازات عضویت


دانشجویانی که عضو سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شوند، از امتیازات فراوانی برخوردار خواهند شد. در زیر فهرست به روزترین امتیازات را مشاهده می کنید. این فهرست دائما به روز می شود. برای استفاده از این امتیازات، لازم است عضو سازمان شوید. پس از عضویت، نحوه استفاده از این امتیازات، به پروفایل شما ارسال خواهد شد.


 
 
منتظر امتیازات بیشتر عضویت در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی باشید
برای استفاده از این امتیازات و بیش از اینها، سدایی شوید