امتیازات عضویت


دانشجویانی که عضو سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شوند، از امتیازات فراوانی برخوردار خواهند شد. به زودی فهرست و اطلاعات این امتیازات در این صفحه قرار خواهد گرفت.